Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

AF BAŞVURULARI HAKKINDA (7143)

 

 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Öğrenci Affına İlişkin Bilgilendirme Yazısı

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 7143 sayılı kanunun 15 inci maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen “GEÇİCİ MADDE 78 Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.


BAŞVURU TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

 

Başlangıç : 18.05.2018

Bitiş          : 18.09.2018

Askerde Olanlar İçin : Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

Yabancı Dil Hazırlıkta Kaydı Silinenler için Yabancı Dil Sınav Tarihi :  20.09.2018

Yabancı dil sınavında başarısız olanlar için tercih alma süresi :  24.09.2018-28.08.2018

Kayıt Tarihleri :  24.09.2018-28.09.2018

Af Yatay Başvuru Tarihleri: 19.09.2018- 25.09.2018

Af Yatay Yabancı Dil Sınavı: 27.09.2018

Af Yatay Kayıt Tarihleri :  01.10.2018-04.10.2018


Başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye şahsen veya  noter vekaleti  ile yapılabilir.

 

Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Ön Lisans/Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 

1)      Başvuru dilekçesi.

2)      Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3)      Lise Diploması.(Diploma Üniversitemizde ise, bu durumu bildirir dilekçe.)

4)      ÖSYM sonuç belgesi ve yerleştirme sonuç belgesi (Kayıt hakkı kazanıp, hiç kayıt yaptırmayanlar için)

5)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

7)      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

8)      Adli Sicil Kaydı Belgesi.

 

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

 

1)      Başvuru dilekçesi.

2)      Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

3)      Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

4)      Diploma (Lisans, Yüksek Lisans).

5)      Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

6)      Adli Sicil Kaydı Belgesi.

Bu sayfa Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından en son 18.09.2018 09:27:12 tarihinde güncellenmiştir.