Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

« Geri Dön

Ders Seçme İşlemleri *

Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda almış olduğum bir derse devam ettim ancak başarısızlıktan kaldım. Dersi tekrar aldığımda derse devam etmek zorunda mıyım? *

Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir. Yarıyıl başında ilgili öğretim üyesi tarafından bu durum öğrenilebilir.

Derse yazılma işlemlerinde dikkat edeceğim kriterler nelerdir? *

Öğrencilerin bir yarıyılda alabileceği ders veya uygulamaların toplam sayısı, kayıtlı oldukları öğretim programındaki yarıyıl başına ortalama ders sayısının üç fazlasını aşamaz. Öğrenciler, önkoşul dersleri göz önünde bulundurarak ön koşullu derslere kayıt yaptırırlar. Bölümler arası ortak bir dersin birden çok gruba ayrılması halinde; öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm/program için açılan gruba kaydolmak zorundadır. İstisnai durumlar, danışman ve bölüm başkanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır Öğrenciler; birimin belirlediği kontenjan varsa, bu kontenjan dâhilinde derslere kaydolurlar. Üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler sınamalı öğrenci kabul edilir. Sınamalı öğrenciler ilgili yarıyıl derslerini almayıp, önceki yarıyıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar. Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler. Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır. GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen koşullara uymak kaydıyla üst yarıyıllardan/yıllardan ders alabilir. Öğretim programı dikkate alınarak ilgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler; ders gün ve saatinin programındaki dersleriyle çakışmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının/program danışmanının önerisi, birim yönetim kurulu kararları ile öğretim programları dışında ilave ders alabilir. Bu dersler, kredisiz (NC) olarak işaretlenir ve başarısız olunsa dahi öğrencinin not döküm belgesinde gösterilir. Bir dersten başarısız olan veya dersi öğretim programındaki yarıyılda/yılda alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadır. Ancak dersin, öğretim programında yer alan yarıyılının dışında açılması halinde, öğrenci bu dersi verildiği ilk dönemde almayabilir. Öğrenciler başarısız oldukları, ancak sonradan programdan çıkarılan zorunlu dersler yerine, kayıtlı oldukları bölüm veya program tarafından uygun görülen eşdeğer olan dersleri, birim kurulunun onayı ile alabilir Tekrar edilecek ders seçimlik ise, öğrenciler aynı dersi veya bu dersin yerine sayılabilecek eşdeğer kredili diğer seçimlik dersleri alabilir. Kayıtlı olduğu programda akademik bir alanda uzmanlaşmaya imkan veren yönelme/uzlanım ders gruplarından birini seçen öğrenci, grubun ders gereklerini tamamlayıp başarmak zorundadır. Öğrenci yönelme/uzlanım ders grubunu değiştirebilir. Yönelme/uzlanım ders grubu değişikliği yapan öğrencilerde, öğrencilerin yeni gruplarının ders gereklerini tamamlayıp başarmaları şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin eski grubundaki derslerini başarma şartı aranmaz, ancak iptal edilen grubun başarılı veya başarısız tüm dersleri kredisiz (NC) ders olarak işaretlenir ve alınan harfli başarı notları, not döküm belgesinde (transkript) gösterilir.

Daha önceki yarıyıllarda/yıllarda almış olduğum bir derse devam ettim ancak başarısızlıktan kaldım. Dersi tekrar aldığımda derse devam etmek zorunda mıyım? *

Ders ve uygulamaların başarısızlık nedeniyle tekrarı halinde, devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili birim için birim kurulunca belirlenir. Yarıyıl başında ilgili öğretim üyesi tarafından bu durum öğrenilebilir.

Dersimi BYS’den seçtim. Seçtiğim derslerin ne kadarına devam etmem gerekir? *

Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık programlarında en az %85 devam şartı aranır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenip devamsızlıktan kalan öğrenciler derslerin son haftasının başında ilan edilir. Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz

Danışmanım atandı ancak danışmanım mazereti nedeni ile bir/birden fazla dönem görevine gelemeyecek ise danışman olarak kiminle görüşebilirim? *

Geçici değişiklikler dışında danışman veya öğrencinin değişiklik isteği, bölüm/program başkanının görüşüyle birim yöneticisi tarafından karara bağlanır. 

Danışman kimdir? Ne iş yapar? *

Her öğrenciye, “Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.

Bir dersi birden fazla öğretim üyesi veriyorsa ders izleme programını hangi öğretim üyesi hazırlar? *

Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim yöneticisi ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak yapılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.  

Ders İzleme (Syllbus) programı nedir? Öğrenciler için neden gereklidir? *

Ders izleme programında; dersin amacı, öğrenim kazanımları, öğrenim kazanımları ile program kazanımları ilişkisini gösteren tablo, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati (çizelge), kredisi, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanlarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci iş yüküne katkıları yer alır. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.

Derslerde birden fazla grup/şube açılabilir mi? *

Bir ders için birim yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup/şube oluşturulabilir. Ancak birden fazla grup/şube oluşturulduğunda, bu gruplardaki/şubelerdeki ortalama öğrenci sayısı teorik derslerde 25’ten, uygulama veya seçimlik derslerde 10’dan az olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu hallerde öğrenci sayısı sınırlanmaz. İstisnai durumlar, birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.  

Ders açılmasında öğrenci sayısı olarak herhangi bir kriter var mıdır? *

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.  

Tabi olduğum müfredat programında almam gereken zorunlu ve seçmeli derslerin oranı ne kadardır? *

Öğretim programlarındaki zorunlu ders ve zorunlu diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %60’ından az olamaz. Öğretim programlarındaki seçimlik ders ve seçimlik diğer faaliyetlerin toplam kredisi, öğretim programının toplam kredisinin %15’inden az, %40’ından fazla olamaz.

Öğrenim Çıktısı/Kazanımı, Program kazanımları ne demektir? Her iki kazanımın arasındaki fark nedir? Bu kazanımlar neye göre hazırlanır? *

Öğrenme Çıktısı/Kazanımı: Bir dersle ilgili olarak yazılır. Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir. Öğrenme çıktıları, öğrenme ortamının öğrenci merkezli olmasını sağlayarak öğretim elemanının ne öğreteceğinden çok öğrencilerin neler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) kazanacaklarını düşünmeye yöneltmektedir. Öğrenme çıktıları, öğretim elemanını konu merkezli olmaktan çıkarmakta ve ürün ağırlıklı davranmaya itmektedir. Program Kazanımları: Diploma programını bitiren bir öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler program kazanımlarını oluşturur. Paydaş görüşleri ve ihtiyaçları, kalite kontrol, akreditasyon süreçleri dikkate alınarak program kazanımları bölüm kurulu tarafından belirlenir ve birim kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları program kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.

Bir önkoşullu ders birden çok önkoşul dersine bağlanabilir mi? Bağlanırsa önkoşul dersi arasındaki bağlantı nasıl olacaktır? *

Önkoşullu dersin bağlandığı her bir önkoşul dersi için, ilgili birim her bir bağlantı şeklini ayrı ayrı belirler

Önkoşullu ders/dersler ile diğer ders/dersler arasında bağlantı var mıdır? *

Bir önkoşullu ders ile onu bağlayan önkoşul dersi arasında aşağıdaki bağlantı şekillerinden sadece biri belirlenir Önkoşul dersinin başarılmış olması Önkoşul dersinden, “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 23.üncü maddesinde belirtilen FD notunun sağlanmış olması Önkoşul dersi başarılamamış veya önceki yarıyıllarda/yıllarda alınmamış olsa bile, önkoşul dersinin önkoşullu dersle birlikte aynı yarıyıl/yıl içinde alınıyor olması.

Müfredat Programlarında/Ders Planlarında kaç tür ders vardır? *

Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, yönelme/uzlanım dersleri, seçimlik dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri olarak gruplandırılır. Bunlardan; Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir. Seçimlik dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür veya farklı ilgi alanlarından dersler de olabilir. Önkoşullu ders: Öğrencinin kayıt yaptıracağı ders; bir veya daha çok önkoşul dersinin başarı ve/veya alınma durumlarına bağlı ise bu ders önkoşullu bir derstir. Önkoşul dersi: Öğrencinin önkoşullu derse kaydını, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumlardan biri ile bağlayan derstir. Yönelme/uzlanım dersleri: Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına katkıda bulunmak üzere ilgili dış paydaşlardan alınan öneriler dikkate alınarak hazırlanmış mesleki yönelme/uzlanım derslerinin oluşturduğu ders/uygulama gruplarıdır.

Bir dersin süresi kaç saattir? *

Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders süresi 50 dakikadır

Derse yazılma işleminde almış olduğum derslerin arasındaki süre ne kadardır? *

Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında 10 dakika bırakılacak şekilde düzenlenir.

Tabi olduğum müfredat programında bulunan derslerin kredileri ve saatleri nasıl belirleniyor? *

Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saaatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemi yapamadım? Sonuç ne olur? *

Belgelendirmek koşuluyla; “Marmara Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinde yer alan ve birim yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.

Belirtilen sürede derse yazılma işlemlerini yapamadım? Ne yapmalıyım? *

Mazeretinizi belirten bir dilekçeyi bağlı bulunduğunuz akademik birimin bölüm sekreterliğine 15 iş günü içerisinde vermeniz gerekmektedir. Dilekçeniz incelenir mazeretiniz birim yönetim kurulunca kabul edilirse ilgili dönemde almak istediğiniz dersler BYS’ye işlenir.

Derslerimi seçip danışman onayına gönderdim. Takip etmem gereken başka işlem var mı? *

Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizin danışmanınız tarafından kesin kayıt yapılması için ders kayıt sayfasından mesaj yollamanız yeterlidir. Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizi, danışmanınız onay vermediği sürece dersi seçmiş sayılmazsınız.

Derslerinizi BYS üzerinden seçtim ancak ders programımı görüntülenmemiş? Ders programını nereden öğrenebilirim? *

Ders programları öğrenci işleri tarafından BYS’ye işlenmektedir. Programı göremiyorsanız bağlı bulunduğunuz birimin bölüm sekreterliği ile görüşmeniz gerekmektedir.