Sık Sorulan Sorular

MÜYÖS

Marmara Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Sınavı (MÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Marmara Üniversitesi (MÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer üniversiteler tarafından da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir. MÜYÖS sonuçları üniversitemizde lisans ve/veya önlisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler için kullanılmakta olup transfer ve/veya lisansüstü öğrenim için dikkate alınmaz.
Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.
Yurt dışından başvuracak adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla; Yabancı uyruklu olanların (hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler dahil), Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların, T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayanların başvuruları kabul edilecektir.
T.C. uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile doğumla yabancı uyruklu olup sonradan T.C. vatandaşlığına geçenler hariç), Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç), T.C. uyruklu olup lise öğrenimlerini KKTC’de tamamlayanların, Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya MÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların, Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu adaylar sınava girseler dahi aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular MÜ’nün internet adresinden (www.marmara.edu.tr) yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Aday Başvuru Formunun Doldurulması ve Aday Numarasının Edinilmesi gerekmektedir. Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde son üç ay içinde çekilmiş olmalıdır. Aday numaralarını alabilmek için, başvuru süresi içinde MÜ’nün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve şifre verilecektir. Sınav ücreti  ödendikten sonra adayların başvurusu onaylanacaktır   Aday Numarası, hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın MÜ ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.
Sınav ücreti olarak aşağıdaki hesap numaralarına belirtilen tutarların yatırılması gerekmektedir.   Alıcı: MARMARA ÜNİVERSİTESİ   Hesap/IBAN No: Dolar Hesabı: TR37 0013 4000 0050 9400 6000 04  numarasına 100 USD (Yüz ABD Doları) / 100 USD (One hundred United States Dollars) Avro Hesabı: TR10 0013 4000 0050 9400 6000 05 numarasına 80 Euro (Seksen Avro) /80 Euro (Eighty Euros) TL Hesabı: TR80 0013 4000 0050 9400 6000 06 numarasına 200 TL (İkiyüz Türk Lirası) / 200 TL (Two hundred Turkish Liras)   ÖNEMLİ:  Banka dekontunda Aday No – Adı – Soyadı kesinlikle belirtilmelidir.   Örnek: YU120137-ALBERT-EINSTEIN / Example: YU120137-ALBERT-EINSTEIN   Ödeme sırasında lütfen bu bilgileri vermeyi unutmayınız! Türkiye dışından ödemeler için ek bilgi; / Extra information for payments outside Turkey:   SWIFT Kodu: DENITRIS / SWIFT Code: DENITRIS Türkiye içinden ödemeler için ek bilgi; /Extra information for payments inside Turkey: Banka: Denizbank /  Bank: Denizbank Adaylar, sınav ücretini Türkiye içinden herhangi bir banka şubesinden yatırabileceklerdir. Yurt dışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka veya uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yatırabileceklerdir. Yurt içinden ve yurt dışından sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği hususlar: Adayların gönderdikleri paralar transfer edildikten ve hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Başvuru vesınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir. Bankanın masraf olarak alacağı para sınav ücretinin dışında hesaplanmalıdır. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru geçerli sayılmaz. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri sınav salonları MÜ’nin internet adresinden ilan edilir. İlan edildiği günden itibaren adayların www.marmara.edu.tr  adresinden Sınava Giriş Belgesi çıktısı alabilirler. Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava alınmazlar.
Sınava girerken adayların pasaportlarını, Sınava Giriş Belgesini ve sınav ücretini yatırdıklarına dair banka dekontunu yanlarında bulundurmaları zorunludur Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi, kalem açacağı ve kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç veya gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacaklarından sınava cep telefonu ile gelmemelerinde fayda vardır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar. Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdın da, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.
MÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça dillerinde hazırlanıp uygulanmaktadır.
MÜYÖS iki ayrı test kitapçığı şeklinde uygulanır ve sınav sırasında iki ayrı kitapçık halinde adaylara verilir.   A)    Birinci Test kitapçığı 80 soruluk testten oluşur. Bu test aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.   Genel yetenek (45 soru) Matematik (30 soru) Geometri (5 soru) Testte Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya alanlarıyla ilgili sorular bulunmamaktadır. B)    İkinci test toplam 60 sorudan oluşan Türkçe testidir. Bu testin amacı, adayların Türkçe düzeylerini ölçmek ve belirlemektir.
Adayların, MÜYÖS’te uygulanacak iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Her test için ayrı ayrı olmak üzere, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunur Ham puanlar ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.
Sınav sonuçları sadece MÜ’nün http://www.marmara.edu.tr  internet sayfasında yayınlanır.   Adaylar, Aday Numarası ve şifre ile sınav sonuçlarını öğrenilebilir.   Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir. İsteyen adaylar bu belgeyi Marmara Üniversitesi (Göztepe Kampüsü) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın “Yurt Dışı Öğrenci Ofisi’ nden şahsen alabilirler.  
Marmara Üniversitesi Bölüm/Programlarına ait kontenjanlar MÜYÖS kılavuzunun: Lisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de, Önlisans programlarına ilişkin bilgiler Tablo 2’de Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ilişkin bilgiler Tablo 3’te verilmiştir
Adayların başvurularının değerlendirilmesi MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testindeki puanı dikkate alınarak yapılır. MÜYÖS puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir      

HIZLI ERİŞİM