İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDEN AKTARILAN ÖĞRENCİLERİN YARI PASİF PROGRAMLARA KURUMİÇİ, ÇİFT ANADAL ve YANDAL BAŞVURULARI

Yükseköğretim Kurumunun İlgi yazısı doğrultusunda "Kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesinden üniversitenize aktarılan öğrencilerin ilk yerleşmede verilen burs türleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından re'sen tanımlanan yarı pasif programlara çift anadal, yandal veya kurum içi yatay geçiş yapıp yapamayacağı hakkında görüş talep eden yazınız 0910912020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve daha önce çift anadal, yan dal eğitimine başarmış ve anılan yönetmeliğe göre eğitimini devam edenlerin eğitimine devam etmesine, öğrencilerin İstanbul Şehir Üniversitesine kayıt olduğu ve bu üniversitenin mevzuatına göre çift anadal, yan dal ile kurum içi yatay geçiş işlemlerinin sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için yapılabileceğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı için tıklayınız/dokununuz."

İstanbul Şehir Üniversitesinden aktarılan öğrencilerimiz yarı pasif (Marmara Üniversitesi'nin ÖSYM ile öğrenci almadığı İstanbul Şehir Üniversitesinden aktarılan) program tercihlerini 18.09.2020 saat 16:59 a kadar

ÇAP/YAP için Başvuru

Kurumiçi Yatay Başvuru

bağlantısından bildirilebilir.

İstanbul Şehir Üniversitesinden aktarılan öğrencilerimiz üstteki bağlantılardan yarı pasif programlara başvuru yapabilirler. Başvuru Formundaki bilgilerin doğru, eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Başvuru formuna aşağıdaki dilekçe örneği yazıcı çıktısı alınarak "ıslak imzalı" olarak eklenecek ve orjinal belge saklanarak talep edilmesi halinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunulacaktır.

Başvuru Dilekçesi (Dilekçenin yazıcı çıktısını alarak ıslak imzalı dokümanı başvuru formuna yükleyiniz, orjinal dokümanı saklayınız)

Çift Anadal & Yandal Başvuru dilekçesi İçin Tıklayınız/dokununuz.

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru dilekçesi İçin Tıklayınız/dokununuz.

Daha önce başvurusunu yapmış adayların başvuru bilgilerinde değişiklik yoksa tekrar başvurmalarına gerek yoktur. Birden fazla başvuru olması durumunda son başvuru geçerli sayılacaktır.

​​​
ÇAP/YAP BAŞVURU KOŞULLARI
 
 
Öğrenim Süresi
Öğrenci ikinci anadal diploma programına kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında; önlisans diploma programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılının başında başvurulabilir.
Yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
ÇAP’a anadal lisans diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında; anadal önlisans diploma programının en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyılının başında başvurulabilir.
 
Akademik Başarı
Çift anadal programına başvurabilmek için: lisans öğrencilerinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması; önlisans programlarında GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 
Anadal diploma programındaki genel not ortalaması lisans programları için en az 4 üzerinden 2.72 olan, önlisans programlarında GNO’su 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvurabilirler.
 
Yandal programına başvurabilmek için: lisans öğrencilerinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 
Çift anadal başvuruları için lisans öğrencilerinin 3., 4. ve 5. yarıyılın başında olması, önlisans için; 2. ve 3. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Lisans öğrencilerinin yandal başvuruları için 3., 4., 5. ve 6. yarıyılın başında olması gerekmektedir. 
*Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilir. Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.
 
Kurumiçi Yatay Geçiş BAŞVURU KOŞULLARI
 
Öğrenim Süresi
Lisans diploma programları arasında ilk iki yarıyıl ile son iki yarıyıla, önlisans diploma programlarında ilk yarıyıl ile son yarıyıla yatay geçiş yapılamaz. 2020 - 2021 akademik yılı güz döneminde Üniversitemiz yarı pasif lisans programları için 2. ve 3. sınıf ve yarıpasif önlisans programları için 2. sınıf üniversite içi yatay geçiş alımları bu eğitim yılı ile sınırlı kalmak kaydıyla yapılacaktır. 
 
Akademik Başarı
Diploma programları arası yatay geçiş başvuru yapılabilmesi için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.25 olması şarttır. 
 
Kurum içi yatay geçişlerde; lisans öğrencilerinin 3., 4. ve 5. yarıyılın başında, önlisans öğrencilerinin 2. ve 3. yarıyılın başında olması gerekmektedir. Öğrencilerin dönem hesaplaması anadal bölüm/programı toplam başarılmış kredisine göre yapılmaktadır.
 
Üniversitenin aynı düzeyde öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla, geçmek istediği diploma programı için geçerli puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumlarının eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanının altında kalmaması şartı aranır. 
Yabancı Öğrenciler ÖSYM sonuç belgesi alanına ÖSYM eşdeğeri bir sınav sonuç belgesini yüklemek zorundadır.

HIZLI ERİŞİM