MARMARA ÜNİVERSİTESİ 07.10.2020 TARİHLİ SENATOSUNUN FAALİYET İZNİ KALDIRILAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDEN İNTİKAL EDEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KARARLARI

Click/touch for English

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

07.10.2020 TARİHLİ SENATOSUNUN

FAALİYET İZNİ KALDIRILAN İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDEN İNTİKAL EDEN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ KARARLARI

 

1-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesine 2019 yılından önce kayıtlı olup Üniversitemize aktarılan önlisans ve lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim ücretleri ile ilgili aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılacaktır.

 

a)         Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde, kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten, danışman onayıyla çekilebilecekler ve bu durumda öğrenim ücretinden öğrenciye herhangi bir iade yapılmayacaktır.

 

b)         Sınırsız sınav hakkı olan öğrenciler, sınava girdikleri dersin kredisi başına öğrenim ücretini ödeyecekler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaktır.

 

c)         İlgili birim yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurma talebi kabul edilenler, kayıt dondurma sürelerine ait öğrenim ücretinin % 25’ini ödeyecekler, derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününden sonra yapılan başvurularda ise öğrenciler o yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.

 

ç)         Öğrenciler kayıt dondurdukları süre içerisinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamayacaklardır.

 

d)         Derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününe kadar ilişiğinin kesilmesi durumunda, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu döneme ait öğrenim ücretinin %25’ini aşan kısmı iade edilecektir.

 

e)         Ücret iadesinin yapılabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun bulunmaması ve Üniversite tarafından kendisine kullanım için sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız şekilde iade etmiş olması gerekir.

 

f)         İlişiği kesme başvurusu, derslerin başlamasını takip eden 4 üncü haftanın son iş gününden sonra ise öğrenci ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretinin tamamını ödeyecektir.

 

g)         Akademik başarı bursu, öğrencinin önlisans/lisans eğitimindeki ilk iki yarıyılının (yaz okulu hariç) sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla (yaz okulu hariç) ait toplam kredisinin %75'ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalamasına bakılarak Üniversiteye girişteki başarı bursluluk durumuna göre verilmek üzere, izleyen akademik yılda aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda indirim yapılacaktır.

 

    

GNO

Öğrencinin üniversiteye girişteki bursluluk durumu

Ücretli

%25

%50

%75

3,50-3,59

%25 indirim

%45 indirim

%65 indirim

%85 indirim

3,60-3,69

%45 indirim

%65 indirim

%85 indirim

%95 indirim

3,70-3,79

%65 indirim

%85 indirim

%95 indirim

%100 indirim

3,80-3,89

%85 indirim

%95 indirim

%100 indirim

%100 indirim

3,90-4,00

%100 indirim

%100 indirim

%100 indirim

%100 indirim

 

ğ)         Öğrencilere akademik başarı bursundan yararlandıkları süre zarfında ilk tercih, kardeş, mezun öğrenci çocuğu ve çalışan yakını indirimleri, IB bakalorya, ABITUR ve MATURA bursları uygulanmayacaktır.

 

h)         Akademik başarı bursu ile kazanılan indirim, takip eden akademik yılda (yaz okulu hariç) uygulanacaktır.

 

ı)          Akademik başarı bursu değerlendirmesi, önlisans/lisans eğitimine güz yarıyılında başlayan öğrenciler için bahar dönemi sonunda, bahar yarıyılında başlayanlar için güz dönemi sonunda yapılacaktır.

 

i)          Öğrenci birden fazla indirim ve burs (peşin ödeme, çalışan yakını, kardeş indirimleri ile ilk tercih bursu hariç) kapsamına girmişse Üniversiteye giriş başarı bursuna ek olarak sadece birinden ve en yüksek olandan yararlanacaktır.

 

j)          Burslar ve indirimler, öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılacaktır.

 

k)         Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler; Lisans için sekiz yarıyılda (yaz okulu hariç), önlisans için dört yarıyılda (yaz okulu hariç), mezun olamayıp sonraki dönemde on ikiden az kredi alan öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yıla ait ÖSYM kılavuzunda belirtilen bursluluk sürelerinin sonuna kadar, ödemekle yükümlü bulundukları senelik ücret üzerinden hesaplanan kredi başına ödeme ve ilgili yarıyılda on iki veya daha çok kredi alanlar ise ödemekle yükümlü bulundukları dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir. Kredisiz dersler bir kredilik ders olarak işlem görecektir.

 

l)         Normal öğrenim süresinden önce mezun olan öğrenciler; sekiz yarıyıldan daha kısa sürede mezun olabilecek lisans öğrencileri, son dönemlerine üç veya daha az dersleri (kredisiz dersler dâhil) kalmışsa ödemekle yükümlü bulundukları yarıyıl ücretinin % 50’sini, üçten fazla dersleri (kredisiz olanlar dâhil) kalmışsa tamamını ödeyeceklerdir.

 

2-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesine 2019-2020 akademik yılı girişli olup Üniversitemize aktarılan önlisans ve lisans öğrencilerinin eğitim-öğretim ücretleri ile ilgili aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılacaktır.

 

a)      Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrencilerin; lisans için sekiz yarıyılda (yaz okulu hariç), önlisans için dört yarıyılda (yaz okulu hariç), mezun olamayıp sonraki dönemde on ikiden az kredi alan öğrenciler, ilgili sene için belirlenen kredi başına ders ücretini burs/indirim oranları üzerinden ödeyecekler, ilgili yarıyılda on iki veya daha çok kredi alanlar ise ödemekle yükümlü bulundukları yarıyıl ücretinin tamamını ödeyecekler ve staj dersleri ücretlendirilmeyecektir.

 

b)      Normal öğrenim süresinden önce mezun olan öğrencilerin; Lisans için sekiz yarıyıldan (yaz okulu hariç), önlisans için dört yarıyıldan (yaz okulu hariç) daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenciler, son dönemlerine üç veya daha az dersleri (kredisiz dersler dâhil) kalmışsa ödemekle yükümlü bulundukları yarıyıl ücretinin %50’sini, üçten fazla dersleri (kredisiz olanlar dâhil) kalmışsa yarıyıl ücretinin tamamını ödeyecekler ve staj dersleri, kalan ders sayısı hesabına dahil edilmeyecektir.

 

c)      Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenciler; yatay geçiş yaptığı programın Üniversiteye yerleştiği yıldaki öğrenim ücretinin yatay geçiş yılındaki güncellenmiş karşılığını ödeyeceklerdir.

 

3-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinden Üniversitemize aktarılan lisansüstü öğrencilerinin eğitim-öğretim ücretleri ile ilgili aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılacaktır.

 

a)      Ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden, içinde bulunduğu yarıyılda ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin % 25’i tahsil edilecektir.

 

b)      Ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden sonra ilişik kesme başvurusu yapan öğrenciden, ödemekle yükümlü olduğu dönem ücretinin tamamı alınacaktır.

 

c)      Programın normal süresini aştığı halde program gereklerini tamamlayamayan öğrenciler, kayıt yenileyebilmek için her dönem başında, ilgili eğitim-öğretim yılında geçerli olan program ücretini %5’ini ödeyeceklerdir.

 

ç) Daha önce kayıt yaptırmadığı/yenilemediği yarıyıllar için biriken borcunu ödemeyen öğrenci yeni döneme kaydını yaptıramayacaktır.

 

d)      Giriş yılı 2019 olan öğrenciler program ücretini ödeyecekler, önceki yıllarda kayıt olan öğrenciler varsa program borcu ve bununla birlikte tez ya da ders ücretini ödeyeceklerdir.

 

4-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinden Üniversitemize aktarılan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, eğitim-öğretim ücretleri, ders ücretleri, ders kredi başı ücretleri ve tez ücretleri her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından belirlenecektir.

 

5-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinden Üniversitemize aktarılan öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı önlisans ve Lisans Programlarındaki kredi başı ücretlerinde geçmiş yıla göre artış yapılmayarak aşağıda belirtildiği şekilde olmasına karar verilmiştir.

 

Önlisans programlarında kredi başı ücretlerinin 570 TL,

 

Lisans programlarında kredi başı ücretlerinin 1075 TL,

Lisansüstü öğrencilerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Lisansüstü programlarında ders ücretlerinin,

Fen Bilimleri Enstitüsü Ders Ücreti: 3273 TL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ders Ücreti: 3273 TL

Klinik Psikoloji Tezli Ders Ücreti: 3741 TL

Klinik Psikoloji Tezsiz Ders Ücreti: 3367 TL

İşletme Enstitüsünden aktarılan lisansüstü Programlardaki Ders Ücreti: 2806 TL

"Tarih - Özel Hukuk - Kamu Hukuku - Sosyoloji" Doktora Ders Ücreti: 3741 TL

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

Program Adı

Program Dili

Öğrenim Ücreti

Uluslararası

Tez Ücreti

    (TL)

Tez Ücreti

    (USD)

Kültürel Çalışmalar (Tezli)

İngilizce

27.588

7.481

1.379

374

Modern Türkiye Çalışmaları (Tezli)

İngilizce

27.588

7.481

1.379

374

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz)

İngilizce

27.588

7.481

1.379

374

Sosyoloji (Tezli)

İngilizce

27.588

7.481

1.379

374

Felsefe (Tezli)

İngilizce

19.171

7.481

959

374

Tarih (Tezli)

İngilizce

27.588

7.481

1.379

374

Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

56.111

11.222

2.806

561

Kamu Hukuku (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

33.667

7.481

1.683

374

Özel Hukuk (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

33.667

7.481

1.683

374

Sinema ve Televizyon (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

27.588

7.481

1.379

374

Şehir Çalışmaları (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

27.588

7.481

1.379

374

Temel İslam Bilimleri (Tezli)

Arapça-Türkçe

27.588

7.481

1.379

374

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

     

Program Adı

Program Dili

TL

USD

TL

USD

Bilgi Güvenliği Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

Türkçe

33.667

7.481

1.683

374

Veri Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

İngilizce

33.667

7.481

1.683

374

Endüstri ve Sistemler Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

İngilizce

33.667

7.481

1.683

374

Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

İngilizce

33.667

7.481

1.683

374

           

İŞLETME ENSTİTÜSÜ

     

Program Adı

Program Dili

TL

USD

TL

USD

Ekonomi-Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İngilizce

20.200

3.741

1.010

187

Ekonomi-Finans Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İngilizce

22.220

3.741

1.111

187

İş Analitiği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Türkçe

21.996

4.676

1.100

234

İş Analitiği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Türkçe

24.195

5.611

1.210

281

İş Analitiği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İngilizce

26.933

4.676

1.347

234

İş Analitiği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İngilizce

29.627

5.611

1.481

281

İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA) (Tezsiz) - İngilizce

İngilizce

26.933

4.676

1.347

234

İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA)​ (Tezli) - İngilizce

İngilizce

29.627

5.611

 

1.481

281

İşletme Yüksek Lisans Programı (MBA) (Tezsiz) - Türkçe

Türkçe

21.996

4.676

1.100

234

İşletme Yüksek Lisans Programı (M​BA) (Tezli) - Türkçe

Türkçe

24.195

5.611

1.210

281

           

Doktora Programları

       

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

   

Program Adı

Program Dili

TL

USD

TL

USD

Sosyoloji

İngilizce

36.940

 

1.847

 

Tarih

İngilizce

36.940

9.352

1.847

468

Kamu Hukuku

Türkçe

36.940

9.352

1.847

468

Özel Hukuk

Türkçe

36.940

9.352

1.847

468

​İşletme​​

​İngilizce​

59.852

 

2.993

 

 

6-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinden Üniversitemize geçiş yapan öğrencilerden vakıf yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yılda yapılan merkezi sınavlarda elde ettikleri başarı sıraları eşit ya da daha fazla puana sahip olanlardan öğrenim ücreti alınmamasına karar verildi.

 

7-      İstanbul Şehir Üniversitesinin faaliyet izni kaldırılmadan önce Uluslararası öğrencilere verdiği davet ve kabul belgelerinin Rektörlük tarafından değerlendirilmesine karar verildi.

 

8-      Faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesinden Üniversitemize aktarılan öğrencilerin yarı pasif programlar arasında daha önce Şehir Üniversitesinde başlamış oldukları Çift Anadal ve Yan Dal programlarının ders planlarının ekteki listelerde belirtildiği şekilde kabul edilmesine karar verildi.

 

EK Liste

 

HIZLI ERİŞİM