Sık Sorulan Sorular

Çift Anadal

Öğrenciler, istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda başka bir lisans öğrenimini başarı ile takip ederek ikinci bir lisans diploması alabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından kabul edilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönergesi ile belirlenir.
Çift anadal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokuldaki lisans programları arasında da yürütülebilir.
İkinci lisans programlarının ders uygulama içerikleri; programları yürüten birimlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.
Anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında olmak, Çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak (üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz), GANO’sunun en az 3,00 olması (üst yarıyıllardan alınmış dersler de GANO’ya dahil edilir), Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan bir programa başvurulması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 60 veya Marmara Üniversitesi Senatosu’nun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan almış olmak. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurulması halinde yetenek sınavında başarılı olunması gerekir.  
Yabancı uyruklu öğrenciler de ÇAP’dan yararlanabilirler.

İkinci öğretim çift anadal programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, ilgili diploma programının öğrenim ücretini öderler.

HIZLI ERİŞİM