Sık Sorulan Sorular

Çift Anadal

Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

 

Çift anadal Başvuru Koşulları Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Anadal Programı Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde belirlenmektedir.

 

  • Öğrenci Çift Ana Dal diploma Programına, Ana Dal Lisans diploma Programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık Programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık Programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık Programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurulur. 
  • Öğrencinin Çift Ana Dal Programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar Ana Dal diploma Programında almakla yükümlü tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ancak, üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz.
  • Başvuru sırasında GANO en az 3,25 olması ve Ana Dal diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk % 20’lik dilimde bulunması gerekir. Ana Dal diploma Programındaki GANO’su en az 3,25 olan ancak Ana Dal diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Ana Dal yapılacak Programın ilgili yıldaki YKS taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Ana Dal Programına başvurabilirler.
  • Birimlerin önerileri ile senato tarafından belirlenen aşağıdaki alanlara ait Programlar arasında, GANO’ları ;

 

Lisans Programlarında;

Sosyal ve Beşeri Bilimler temel alanlarının kendi aralarında 3,25

Fen ve Mühendislik bilimleri temel alanlarının kendi aralarında 3,25

Sağlık Bilimleri temel alanlarının kendi aralarında 3,25

Farklı alanlar arasında 3,50 olması,

 

  • Kısmen ya da tamamen yabancı dille eğitim yapılan Programlara, Çift Ana Dal başvurularında, Ana Dal Programının eğitim dilinin başvurulan Programın eğitim dilinden farklı olması durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmak ya da eşdeğerliği Senato tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından asgari yeterlik puanını başvuru sırasında belgelemek şarttır.
  • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurulması halinde yetenek sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir.
  • En fazla 3 “Çift Ana Dal Programına” başvuru yapılabilir. Tercih sırasına göre yerleştirme yapılır.
  • Tıp, Diş, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik gibi Programlara başvurularda öğrencinin ilgili yılda ki YKS Kılavuzunda yer alan başarı sırası şartını sağlaması gerekmektedir.

https://basvuru.marmara.edu.tr/ adresi üzerinden akademik takvimde belirtilen başvuru tarihleri arasında online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Çift anadal başvuruları Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Çift Anadal Programı Yönergesinde belirtilen koşullar çerçevesinde değerlendirilmektedir. Değerlendirme ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıt işlemlerini de başvuru yaptıkları https://basvuru.marmara.edu.tr/ adres üzerinden online olarak tamamlayacaklardır.

Öğrencinin Çift Ana Dal Programına devam edebilmesi için, her yarıyıl sonunda, Ana Dal Programındaki GANO’sunun en az 2.75, Çift Ana Dal Programındaki GANO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

Çift Ana Dal Programına kayıtlı bir öğrencinin GANO şartlarını sağlamaması halinde Çift Ana Dal Programından birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencinin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. (Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. )

 

Öğrenci çift anadal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir. Kayıt silme talebi Çift Anadal programına kayıtlı olduğu birimin Öğrenci İşleri ile iletişime geçerek dilekçe ile yapılmaktadır.

Ücretli değildir ancak Çift Ana Dal Programında kayıtlı olan öğrencilerden diploma Programının öğrenim süresine ek ilave bir yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı alınır.

 

Başvuru yapabilirler fakat yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında yani Müyös ile kayıt olan öğrenciler ile yurt dışından yatay geçiş ile gelen ve YKS başarı sırasını sağlayamayan öğrencilerimiz başarı sırası aranan programlara çift anadal başvurusu yapamazlar.

HIZLI ERİŞİM