Sık Sorulan Sorular

Yandal

 Yandal programları lisans öğrenimini üstün başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.  Yandal programları farklı fakültelerdeki lisans programları veya farklı dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında yürütülebildiği gibi, aynı fakülte veya dört yıllık yüksekokullardaki lisans programları arasında da yürütülebilir. Yandal programlarının ders/uygulama içerikleri ilgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.   Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır   Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden kurum tarafından belirlenir.
  Anadal programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında olmak.   Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı bulunduğu programın öğretim programında yer alan tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olmak (üst yarıyıllardan alınmış olan derslerde başarı şartı aranmaz),   GANO’sunun en az 2,75 olması (üst yarıyıllardan alınmış dersler de GANO’ya dahil edilir),   Tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurulması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 60 veya Marmara Üniversitesi Senatosu’nun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan almış olmak.   Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvurulması halinde yetenek sınavında başarılı olmak gerekir.  
  Çift Anadal (ÇAP) Programı’nda ikinci bir lisans diploması alınabilmektedir. Yandal (YAP) Programı ise; sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır.
  Uluslararası ortak programlara kayıtlı öğrenciler yandal programlarına katılamaz.
 Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadal program adı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir.  

HIZLI ERİŞİM